Belgian Office, Taipei

Huwelijk

Huwen in België

Een huwelijk afsluiten in België is mogelijk wanneer:

  • een van de toekomstige echtgenoten Belg is bij de voltrekking van het huwelijk
  • een van de toekomstige echtgenoten bij de voltrekking van het huwelijk zijn woonplaats in België heeft
  • een van de toekomstige echtgenoten bij de voltrekking van het huwelijk zijn gewone verblijfplaats in België heeft sinds meer dan drie maanden.

In België is het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht mogelijk voor zover een van de toekomstige echtgenoten Belg is of zijn gewone verblijfplaats in België heeft sinds meer dan 3 maanden.

 
Waar in België kan ik een huwelijk afsluiten?

Het huwelijk kan worden afgesloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de toekomstige echtgenoten zijn woonplaats heeft.

Als geen van beiden een woonplaats in België heeft of als de gewone verblijfplaats van een van beiden om gegronde redenen niet overeenstemt met de woonplaats, mag het huwelijk worden afgesloten in de gemeente van de gewone verblijfplaats.

Voor Belgen die in het buitenland verblijven en die geen woonplaats of gewone verblijfplaats in België hebben, kan het huwelijk worden afgesloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

  • de laatste woonplaats van een van de toekomstige echtgenoten
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van een van de toekomstige echtgenoten
  • de geboorteplaats van een van de toekomstige echtgenoten

Als geen van deze plaatsen mogelijk zijn, dan kan een Belg zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in België, huwen in Brussel.

 
Huwen in het buitenland

Als u in het buitenland wil huwen, moet u zich wenden tot de buitenlandse overheid die uw huwelijk zal voltrekken.

 
Welk recht is van toepassing?

De grondvoorwaarden voor het huwelijk worden voor elke partner bepaald door het recht van het land waarvan hij/zij de nationaliteit heeft op het ogenblik van de voltrekking.

Als u Belg bent en in het buitenland wil huwen, zal het Belgisch recht voor wat uzelf betreft de aspecten ten gronde van uw huwelijk beheersen. Concreet betekent dit dat u ten minste achttien jaar oud bent, niet (meer) gehuwd bent en toestemt met het huwelijk.

Het recht van de staat waarvan uw toekomstige echtgeno(o)te onderdaan is, bepaalt de grondvoorwaarden waaraan hij/zij moet voldoen om in het huwelijk te treden.

De vormvereisten voor de voltrekking van het huwelijk worden bepaald door het recht van het land waarin het huwelijk wordt voltrokken.

Uw huwelijk zal in België slechts rechtsgeldig zijn indien zowel aan de grond- als aan de vormvoorwaarden wordt voldaan.

 
Welke documenten moet ik voorleggen?

Om te weten welke documenten u nodig heeft om in het buitenland te huwen is het aan te raden in België contact op te nemen met de diplomatieke vertegenwoordiging van het land waar u wenst te huwen.

Uiteraard kan de plaatselijke overheid die het huwelijk zal voltrekken ook alle inlichtingen verschaffen, via uw toekomstige echtgeno(o)t(e).

In een aantal landen vraagt de plaatselijke overheid voor een huwelijk een attest dat er geen huwelijksbeletsel bestaat. Het attest van geen huwelijksbeletsel wordt afgegeven door de Belgische beroepsconsulaire vertegenwoordiging gevestigd in het land waar uw huwelijk wordt afgesloten. Het is ten sterkste aan te raden voor uw vertrek met deze Belgische beroepsconsulaire vertegenwoordiging contact op te nemen.

In een aantal landen vragen de lokale autoriteiten een wetscertificaat, waarin de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek over het huwelijk worden vermeld. U kunt dit attest bekomen bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Directie generaal Wetgeving, Vrijheden en fundamentele rechten, Dienst Familierecht, Waterloolaan 115 in 1000 Brussel).

 
Is mijn buitenlands huwelijk ook geldig in België?

Een buitenlands huwelijk kan erkend worden in België indien het huwelijk voldoet aan de grondvoorwaarden die gelden in het land waarvan de echtgenoten de nationaliteit hebben en de vormvoorwaarden van het land waar het huwelijk heeft plaatsgevonden, gerespecteerd zijn.

 
Moet een buitenlandse huwelijksakte in België overgeschreven worden?

Uw buitenlandse huwelijksakte kan in de registers van de burgerlijke stand van een Belgische gemeente overgeschreven worden. U kunt er dan altijd in België en op een eenvoudige manier afschriften of uittreksels van krijgen.

Voor meer inlichtingen hierover raadpleeg de rubriek Akten van de burgerlijke stand.

 
Kan mijn buitenlandse echtgeno(o)t(e) zich in België vestigen?

U vindt de nodige inlichtingen in het hoofdstuk Visum voor België.

 
Wordt mijn buitenlandse echtgeno(o)t(e) Belg door het huwelijk?

Het huwelijk met een Belg heeft geen rechtstreekse invloed op de nationaliteit van uw buitenlandse echtgeno(o)t(e).

Voor meer inlichtingen hierover raadpleeg de rubriek Nationaliteit

 
Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: